หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นำบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารับนโยบายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊ก

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2565
ผู้เผยแพร่ Waraporn Sripowang