หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

 

นายกงกฤช หิรัญกิจ

ประธานคณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2564