หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยนายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์ รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นำบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารับนโยบายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

รายละเอียดประกาศนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิ๊ก/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/policy%202564(1).pdf

      

วันที่เผยแพร่ 16 ตุลาคม 2563