หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พันธกิจ

พันธกิจ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

และพัฒนาระบบการตรวจสอบให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในและภายนอก

วันที่เผยแพร่ 06 กุมภาพันธ์ 2563