หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปรัชญา

ปรัชญา

สร้างคุณค่าเพิ่ม เสริมความเชื่อมั่น ดำเนินงานอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม

 

 

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561