หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่สร้างความเชื่อมั่นให้หน่วยรับตรวจบนมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

เพื่อนำไปสู่ระบบในการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561