หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นโยบายการตรวจสอบภายใน 2566

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน นำโดยผู้ช่วยศาสาตราจารย์ ดร.สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นำบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารับนโยบายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

รายละเอียดประกาศนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิ๊ก  

/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%202566.pdf

   

 

 

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2565