หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การจัดการความรู้ ด้านการตรวจสอบภายใน เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง

การจัดการความรู้ ด้านการตรวจสอบภายใน เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้ารับการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
Click = https://anyflip.com/uvtsf/orto/

วันที่เผยแพร่ 04 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ Waraporn Sripowang