หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

แผนการตรวจสอบ 2566 คลิ๊ก /public/audit/admin/pages/ckfinder/userfiles/files/Audit%20Plan%202023%20.pdf

วันที่เผยแพร่ 10 ตุลาคม 2565
ผู้เผยแพร่ Waraporn Sripowang