หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 หน่วยตรวจสอบภายใน

 

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการประชุมภายใน ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา ในโอการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และกล่าวขอบคุณนายสุรเดช เดชชัยพิทักษ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยในการประชุมมีการชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งในส่วนการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อให้หน่วยหน่วยตรวจสอบภายใน ใช้ประกอบการวางแผนการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่เผยแพร่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ Waraporn Sripowang